سازه های کششی گروه مهندسی تیوان کمپانی | اجرای سایبان چتری و سازه های پارچه ای | سایبان کششی

پارچه کششی توانمندی بالایی در ایجاد طرح های متنوع را درفضا ایجاد مینماید .یکی از دغدغه های اصلی اغلب معماران نبود متریالی است که با شکل پذیری هرچه بالاتر برای پوشش یکپارچه فضاها مورد استفاده قرار گیرد. در صورتیکه بتوان فرم هاغی متنوع کششی را باهم درکنار هم بر اساس قواعد مشخص خود قرار داد میتوان به فرم خاص رسید


پارچه کششی توانمندی بالایی در ایجاد طرح های متنوع را درفضا ایجاد مینماید .یکی از دغدغه های اصلی اغلب معماران نبود متریالی است که با شکل پذیری هرچه بالاتر برای پوشش یکپارچه فضاها مورد استفاده قرار گیرد. در صورتیکه بتوان فرم هاغی متنوع کششی را باهم درکنار هم بر اساس قواعد مشخص خود قرار داد


سازه های پارچه ای فرم های خاص

فرم های سازه های غشایی , فرم سازه های چادری , پارچه های پل طبیعت , چادری پل طبیعت , پارچه دیکسون , پارچه سرج فراری , پارچه مهلر , پارچه پی وی سی , سازه کششی , سازه کششی و فشاری

پارچه کششی توانمندی بالایی در ایجاد طرح های متنوع را درفضا ایجاد مینماید .یکی از دغدغه های اصلی اغلب معماران نبود متریالی است که با شکل پذیری هرچه بالاتر برای پوشش یکپارچه فضاها مورد استفاده قرار گیرد. در صورتیکه بتوان فرم هاغی متنوع کششی را باهم درکنار هم بر اساس قواعد مشخص خود قرار داد